CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

 • Identitat: CLUB MUNTANYENC MOLLET
 • NIF: G-59367540
 • Adreça Postal: C/ PINEDA FOSCA, 6 (08100) MOLLET DEL VALLÉS
 • Telèfon: 93 579 12 85
 • Correu Electrònic: cmuntanyencmollet@gmail.com
 • Dades de contacte del Responsable de Privacitat: C/ PINEDA FOSCA, 6 (08100) MOLLET DEL VALLÈS cmuntanyencmollet@gmail.com

FINALITAT AMB LA QUE ES TRACTEN LES SEVES DADES

Tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats:

 • Tramitació de les llicències federatives
 • Organització i informació d'activitats de lleure
 • Organització de competicions esportives
 • Gestió i comunicació de les consultes a la web

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació comercial
 • Les dades es conservaran durant el temps necessari per acomplir les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats
 • Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per l'interessat
 • Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades
 • En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

 • El tractament es realitza d'acord amb una relació contractual
 • El tractament es realitza d'acord amb el consentiment de l'interessat

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TIPUS DE DADES QUE ES TRACTEN

 • Les dades es cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport al CLUB MUNTANYENC MOLLET, així com als tercers necessaris amb els que sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat
 • Les dades no es cediran a cap altre tercer amb l'excepció d'obligació legal. Les dades no es cediran a cap altre tercer amb l'excepció d'obligació legal.

ELS DRETS DELS INTERESSATS

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al CLUB MUNTANYENC MOLLET l'està tractant dades personals que l'interessin, o no
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides
 • Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals
 • En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l'exercici o la defensa de reclamacions
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable

COM POT EXERCIR ELS DRETS?

 • Mitjançant un escrit dirigit a CLUB MUNTANYENC MOLLET, C/ PINEDA FOSCA, 6 (08100) MOLLET DEL VALLÉS
 • Mitjançant un escrit dirigit a CLUB MUNTANYENC MOLLET a l'adreça de correu electrònic: cmuntanyencmollet@gmail.com.

QUINES VIES DE RECLAMACIÓ EXISTEIXEN?

 • Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l'Agència Espanyola de Protecció de Dades